Bendy privacy beleid

Laatst aangepast op 19 juni 2023

  1. Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op het Bendy platform, statutair gevestigd te Nieuwegein op de Wiersedreef 5, 3433 ZX te Nieuwegein met kvk nummer: 75814749.

De privacy en gegevens van onze gebruikers verwerken we met grote zorg. Dit privacybeleid is onderdeel van onze toewijding aan het beschermen van uw privacy. Daarnaast hebben wij een privacy functionaris die zich bezighoudt met wetgeving, privacy en alle zaken hieromtrent. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit beleid beschrijft de informatie die we verzamelen en hoe die informatie gebruikt kan worden. Lees het goed door voor gebruik van het platform en registratie via www.bendy.nl. Door gebruik van onze website, ons platform, mobiele app en onze diensten, accepteert u de meest recente voorwaarden en toepassingen in dit privacybeleid. Dit beleid is onderhevig aan verandering vanwege wetgeving of vanwege toevoegen van functionaliteiten in/aan het platform. Wij behouden het recht het privacy beleid aan te passen waar nodig. We adviseren daarom dit beleid frequent te bekijken.

  1. Persoonsgegevens
   1. Gegevensverzameling

Bendy verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

    • Persoonsgebonden informatie zoals: naam, adresgegevens, woonplaats, geboortedatum, contactgegevens, KvK gegevens, identificatie, profielfoto’s, assurantie gegevens, documenten door u geplaatst op ons platform (die moeten voldoen aan de wet wkkgz) en nodig zijn in communicatie met u; en
    • informatie over uw gebruik van ons platform, zoals: diensten, dienstgeschiedenis, aanmeld- en annuleringsgeschiedenis, gewerkte uren, beoordelingen, zoekgeschiedenis, opdrachtovereenkomsten, adres en telefoongegevens van locaties waardiensten worden gewerkt, functies en categorieën van opdrachten.

   1. Doeleinden

De voornaamste doeleinden waarvoor Bendy uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:

    • Aanbieden en faciliteren van diensten/opdrachten;
    • Identiteitswaarborging. We vragen om uw ID/paspoort om te controleren of u gerechtigd bent om in Nederland te werken. Identiteitsdocumenten worden na het verwerken van de gegevens direct verwijderd, enkel de laatste 4 cijfers worden bewaard zodat opdrachtgever de identiteit op de werkvloer kan controleren indien gewenst. Op het profiel zijn verder geen identiteitsgegevens zoals bsn of paspoort van gebruiker terug te vinden. Er wordt aangegeven door middel van een vinkje dat het ID van zzper is geverifieerd;
    • Gegevens worden opgeslagen in zowel de database van het platformalsmede CRM van Bendy ten behoeve van klantenservice activiteiten.
    • Analyse van gebruik van ons platform;
    • Uitvoering en optimalisatie van onze service en algemene voorwaarden (de Algemene voorwaarden)

  1. Bewaring gegevens en bewaartermijn

Bendy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar diensten of zolang Bendy bij de wet verplicht is. Persoonlijke gegevens bewaren wij gedurende de periode dat u actief bent op het platform. Indien u 12 maanden geen gebruikmaakt van het platform verwijderen wij automatisch uw persoonsgegevens en account.

Iedereen heeft tevens het recht om vergeten te worden. Wanneer u een verzoek doet om verwijdering van persoonsgegevens of in uw gebruikersprofiel aangeeft uw account te willen verwijderd, vernietigen wij uw persoonsgegevens direct.

Wat betreft facturatie is Bendy wettelijk verplicht om deze documenten en gegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

  1. Informatiedeling gegevens

Het platform is niet openbaar toegankelijk, noch zijn uw gegevens zomaar in te zien.

Uw profiel, inclusief profielfoto, worden pas zichtbaar bij het ten uitvoer brengen van bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, indien daar toestemming vooris gegeven of als de wet ons dit verplicht, zoals b.v. bij onderzoek naar frauduleuze handelingen.

Uw profiel en persoonsgegevens zijn nimmer openbaar zichtbaar.

Alleen opdrachtgevers die op het platform geregistreerd zijn- kunnen uw persoons- en contactgegevens inzien, indien u zich inschrijft op een aangeboden dienst van een opdrachtgever. Ook uw CV is zichtbaar voor een opdrachtgever zodra u zich inschrijft op een dienst die een opdrachtgever uitzet. Door op het platform in te schrijven geeft u als zzper nadrukkelijk toestemming om uw persoons- en contactgegevens te delen met opdrachtgevers die geregistreerd zijn op het platform.Daarnaast gebruiken wij gegevens, vaak geanonimiseerd, voor analytische doeleinden. Een opsomming van de cookies die wij gebruiken vind u onder het betreffende artikel.

  1. Over de bescherming van de gegevens die wij verzamelen

Bendy neemt verstrekkende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Echter, geen enkel systeem kan volledig beschermdzijn. Wij nemen maatregelen op zowel technisch als organisatorisch gebied en doen ons uiterste best om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Gebruik database

Het platform/database is slechts (deels) toegankelijk voor gebruikers die in het bezit zijn van een geldig account en geregistreerd zijn.

Gebruikers gebruiken hun persoonlijke email en wachtwoord gegevens om in te loggen. Dit account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Opdrachtgevers die een overeenkomst hebben met Bendy hebben toegang tot het platform en kunnen diensten uitzetten, zien welke ZZPers erop inschrijven, cv’s van de freelancers inzien en freelancers goed of afkeuren voor een dienst.

ZZPers hebben alleen toegang beschikbare opdrachten/diensten die vallen in hun werkgebied of functie en hebben geen toegang tot de profielen van andere freelancers. Ook hebben ze toegang tot de adres/locatiegegevens van de opdracht/dienst. Bij acceptatie hebben zij toegang tot de telefoongegevens van de locatie om werk gerelateerde zaken mee uit te voeren.

Gebruikers zullen bij het gebruik van het platform de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan het platform alleen opslaan, verwerken in overeenstemming met deze regelgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor het platform wordt gebruikt (tot stand komen van opdrachten en wat daar mee samenhangt).

  1. Rol van Bendy

Bendy platform is nadrukkelijk geen intermediair, detacheerder of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

Wij faciliteren een website met een database en een mobiele app, waardoor Opdrachtgevers en ZZPers rechtstreeks in contact met elkaar kunnen komen.

Bendy zijn nadrukkelijk geen partij in de arbeidsverhouding.

Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hun naam in verschillende vormen van communicatie genoemd kan worden in marketing/pr of social media communicatie.

Bendy is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met de website of het platform.

  1. Privacybeleid van derden

Pagina’s waar wij eventueel naar linken, partners en/of banners vallen niet onder dit privacybeleid. Deze derden voeren een zelfstandig privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden voor meer informatie.

  1. Cookies

Bendy maakt gebruik van cookies. Dit is om uw online ervaring en die van anderen te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw apparaat worden geplaatst. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat uw apparaat waarmee u onze diensten gebruikt, wordt herkend. U kunt deze cookies uitschakelen in de browser.

   • Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het platform van Bendy goed werkt. Zo kunt u ingelogd blijven op de website en worden uw voorkeuren opgeslagen. (bewaartermijn: 1 week)

  1.  
  2. Persoonsgegevens opvragen

Via het platform heeft de gebruiker altijd inzage in zijn gegevens en documenten. U kunt daarnaast ons ten alle tijden verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, teverwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Neem dan contact op via het contactformulier of uw contactpersoon.

  1. Aansprakelijkheid en garanties
   • Bendy kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Bendy, haar personeel dan wel vandoor haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
   • Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Bendy nimmer gehouden tot en schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Bendy gesloten verzekering.
   • Bendy zal zich maximaal inspannen om de website en platform online beschikbaar te houden. Mocht er om welke reden dan ook de website en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Bendy proberen binnen 1 werkdag ervoor te zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van de Site en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via de website (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Bendy zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van de Site en/of de Database.
   • Bendy geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van de Site en/of de Database.
   • Bendy kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer ZZPers in het platform aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht.
   • Bendy zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via de Site en/of de Database.
   • Het risico op schade voortvloeiend uit door de ZZPer verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever.
   • Bendy garandeert dat zij geen beperkende voorwaarden richting de Opdrachtgever en ZZPer hanteert anders dan deze voorwaarden en die voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de opdracht. Hierbijzal de wet DBA en de wet wkkgz of de vervanging hiervan als leidraad dienen.
   • Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op Bendy

  2. Verwijderen van gegevens
   Op elk gewenst moment heeft u de mogelijkheid om uw account op te zeggen. Bij annulering of beëindiging van uw gebruikersaccount/registratie zullen wij ophouden met het opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt eveneens indien u verzoekt om rectificatie of verwijdering, of indien u zich afmeldt voor marketingdoeleinden. Niettemin behouden wij het recht om persoonlijke gegevens noodzakelijk voor toepasselijke doeleinden gedurende een langere periode op te slaan of te verwerken, zoals vereist voor boekhoudkundige doeleinden. Voor het verwijderen van persoonlijke gegevens of het sluiten van uw account, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@bendy.nl. Indien dit een account betreft via een van de Bendy-afnemers, dan dient u contact met hen te zoeken. 

  3. Contact

Voor vragen of opmerkingen, neem dan contact op met onze privacy functionaris via onze contactpagina